Privacidade

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais vinculados a este sitio web respectan os requisitos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas en canto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e outra lexislación e regulacións vixentes sobre protección de datos.

¿QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO?

  • Tecnoloxías da Información e Comunicación de Galicia, S.L.U. (TICGAL)

  • CIF: B94165495

  • Enderezo: Eduardo Pondal 31, Át., 36003 Pontevedra, Galiza, Spain

  • Teléfono: +34 986 101 000

  • Correo electrónico: hello@ticgal.com

¿CON QUÉ FINALIDADE TRATAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

  • Co fin de xestionar o envío da información solicitada a través da sección de contacto.

  • Para enviar o boletín, se solicitou o rexistro para dito envío.

  • Envío de información sobre os nosos plugins ou extensións.

  • Xestionar os datos dos clientes.

¿DURANTE CANTO TEMPO CONSERVAREMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Os seus datos conservaranse polo tempo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido, así como para cumprir coas responsabilidades que poidan xurdir del. En calquera caso, durante os períodos establecidos para cada unha das finalidades e que están dispoñibles na sección correspondente ás cláusulas, no noso sitio web.

¿CAL É A BASE LEGAL PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

A base legal para o tratamento depende de cada unha das finalidades anteriormente expostas, sendo o consentimento, no caso da subscrición ao envío do boletín e solicitude de información a través da sección de contacto, ou a relación precontractual/contractual, no caso de solicitar información sobre plugins ou extensións.

¿A QUE DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN OS SEUS DATOS?

Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros. Excepto as requiridas por lei. En calquera caso, as cesións realizaranse para cada unha das finalidades e que están dispoñibles na sección correspondente ás cláusulas, no noso sitio web.

¿TRANSFERIRANSE OS DATOS A TERCEIROS PAÍSES?

Non se realizarán Transferencias Internacionais de Datos.

¿CALES SON OS SEUS DEREITOS AO PROPORCIONARNOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Acceso: A persoa interesada terá dereito a obter do responsable do tratamento confirmación de se se están tratando ou non datos persoais que lle concirnen.

Rectificación: A persoa interesada terá dereito a obter do responsable do tratamento sen dilación indebida a rectificación dos datos persoais inexactos que lle concirnan. Tendo en conta os fins do tratamento, a persoa interesada terá dereito a que se completen os datos persoais que sexan incompletos, incluso mediante unha declaración adicional.

Supresión: A persoa interesada terá dereito a obter do responsable do tratamento a supresión dos datos persoais que lle concirnan sen dilación indebida e o responsable do tratamento terá a obriga de suprimir os datos persoais sen dilación indebida cando concorra algunha das seguintes circunstancias: a) os datos persoais xa non son necesarios en relación cos fins para os que foron recollidos ou tratados doutro xeito; b) a persoa interesada retira o consentimento no que se basea o tratamento segundo o disposto no artigo 6(1)(a) ou no artigo 9(2)(a), e este non se basea noutra base xurídica; c) a persoa interesada opóñase ao tratamento en virtude do artigo 21(1) e non prevalezan outros motivos lexítimos para o tratamento, ou a persoa interesada opóñase ao tratamento en virtude do artigo 21(2); d) os datos persoais foron tratados ilicitamente; e) os datos persoais deban suprimirse para o cumprimento dunha obriga legal establecida no Dereito da Unión ou dos Estados membros que se aplique ao responsable do tratamento; f) os datos persoais foron recollidos en relación coa oferta de servizos da sociedade da información mencionada no artigo 8(1)

Oposición: A persoa interesada terá dereito a opoñerse en calquera momento, por motivos relacionados coa súa situación particular, a que datos persoais que lle concirnan sexan obxecto dun tratamento baseado no disposto no artigo 6(1)(e) ou (f), incluída a elaboración de perfís baseada nesas disposicións. O responsable do tratamento deixará de tratar os datos persoais, salvo que acredite motivos lexítimos imperiosos para o tratamento que prevaleza sobre os intereses, dereitos e liberdades da persoa interesada, ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Dereito á limitación do tratamento: Dereito a solicitar, nas circunstancias legalmente establecidas, que os seus datos non sexan tratados máis aló da mera conservación dos mesmos.

Portabilidade: A persoa interesada terá dereito a recibir os datos persoais que lle concirnan, que facilitase a un responsable do tratamento, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento sen que o responsable ao que se lle facilitase obstaculiceo, sempre que: a) o tratamento estea baseado no consentimento conforme ao disposto no artigo 6(1)(a) ou no artigo 9(2)(a) ou nun contrato conforme ao disposto no artigo 6(1)(b); e b) o tratamento se efectúe por medios automatizados.

Decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís: A persoa interesada terá dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perf

¿TEREI A POSIBILIDADE DE RETIRAR O CONSENTIMENTO?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera propósito específico outorgado no seu momento sen que afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Informámoslle de que pode retirar o seu consentimento en calquera momento escribindo á dirección do Responsable do Tratamento.

Se retira o seu consentimento, os tratamentos que se realizasen antes seguirán sendo válidos.

¿ONDE PODE EXERCER OS SEUS DEREITOS?

O exercicio de dereitos debe realizarse por escrito, adxuntando unha fotocopia do seu documento de identificación e dirixíndoo ao enderezo mencionado anteriormente. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden ser recollidos nas nosas instalacións ou obtidos no seguinte enderezo.

Para máis información: www.agpd.es

¿ONDE PODE PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN?

No caso de que non se respectasen os seus dereitos, pode presentar unha reclamación por escrito á Axencia Española de Protección de Datos situada na Rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es

En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.