Privacidade

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais vinculados a este sitio web cumpren cos requisitos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e outras normativas e regulacións vixentes sobre protección de datos.

¿QUEN É RESPONSABLE DO TRATAMENTO?

 • Tecnoloxías da Información e Comunicación de Galicia, S.L.U. (TICGAL)
 • CIF: B94165495
 • Enderezo: Eduardo Pondal 31, Át., 36003 Pontevedra, Galicia, España
 • Teléfono: +34 986 101 000
 • Correo electrónico: hello[at]ticgal[dot]com

¿CON QUE FINALIDADE TRATAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

 1. Co fin de xestionar o envío da información solicitada a través da sección de contacto.
 2. Para enviar o boletín informativo, se solicitou a inscrición nese envío.
 3. Enviarlles información sobre os nosos plugins ou extensións.
 4. Xestionar os datos dos clientes.

¿POR CANTO TEMPO CONSERVAREMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?

Os seus datos conservaranse durante o tempo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido, así como para cumprir coas responsabilidades que poidan derivarse do mesmo. En todo caso, durante os períodos establecidos para cada un dos fins e que están dispoñibles na sección correspondente ás cláusulas, no noso sitio web.

¿CAL É A LEGITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

A legitimación para o tratamento depende de cada un dos fins expostos anteriormente, sendo o consentimento, no caso da subscripción ao envío do boletín informativo e solicitude de información a través da sección de contacto, ou a relación precontractual/contractual, no caso de solicitar información sobre plugins ou extensións.

¿A QUE DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN OS SEUS DATOS?

Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros. Agás as requeridas por lei. En todo caso, as cesións faranse para cada un dos fins e que están dispoñibles na sección correspondente ás cláusulas, no noso sitio web.

¿REALIZARÁNSE TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEIROS PAÍSES?

Non haberá Transferencias Internacionais de Datos.

¿CALES SON OS SEUS DEREITOS CANDO NOS FACILITA OS SEUS DATOS PERSOAIS?

 • Acceso: dereito a confirmar se estamos tratando os seus datos persoais ou non, é dicir, cales son, para qué se utilizan, canto tempo se conservarán, a súa orixe e se se comunicaron ou comunicarán a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a completitude dos datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos persoais cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: o dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, ao tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se deteña o tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias legalmente establecidas, que os seus datos non sexan tratados máis alá da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos persoais nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable sempre que técnicamente sexa posible.

¿TEREI A POSIBILIDADE DE RETIRAR O CONSENTIMENTO?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera fin específico outorgado no momento sen que iso afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento antes da súa retirada.

Infórmase de que pode retirar o seu consentimento en calquera momento escribindo ao enderezo do Responsable do Tratamento.

Se retira o seu consentimento, os tratamentos que se fixeron anteriormente seguirán sendo válidos.

¿ONDE PODE EXERCER OS SEUS DEREITOS?

O exercicio de dereitos deberá realizarse por escrito, acompañando unha fotocopia do seu documento de identificación e dirixido ao enderezo anteriormente mencionado. Asimismo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden ser recollidos nas nosas instalacións ou obtidos no seguinte enderezo.

Para obter máis información: www.agpd.es

¿ONDE PODE PRESENTAR UNHARECLAMACIÓN?
No caso de que non se respecten os seus dereitos, pode presentar unha reclamación escribindo á Axencia Española de Protección de Datos, sita na Rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid, ou utilizando a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.