Aviso legal

TICGAL, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, infórmao/a:

  • Nome da empresa: Tecnoloxías da Información e Comunicación de Galicia, S.L.U.
  • CIF: B94165495
  • Enderezo: Eduardo Pondal 31, Át., 36003 Pontevedra, Galiza, España
  • Teléfono: +34 986 101 000
  • Email: hello[at]ticgal[dot]com

1. CONDICIÓNS DE USO E ACEPTACIÓN

Estas condicións rexen o uso do sitio web de “TICGAL” para o usuario da Internet, e expresan a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das condicións e restricións que se publican no sitio web no momento en que accede a el.

O acceso ao sitio web e/ou o uso de calquera dos servizos incluídos no mesmo implicará a aceptación de todas as condicións de uso.

“TICGAL” resérvase o dereito de modificar unilateralmente o sitio web e os servizos ofrecidos no mesmo, incluída a modificación das condicións de uso. Por este motivo, recoméndase ao usuario que lea este Aviso Legal tantas veces como acceda á web.

2. CONDICIÓNS DE USO DO WEB

O usuario debe utilizar o sitio web de acordo cos usos autorizados.

Está expresamente prohibido o uso do sitio web ou de calquera dos seus servizos con fins ou efectos ilícitos, contrarios á boa fe, á orde pública ou ao establecido nas condicións de uso.

Tamén está prohibido calquera uso prexudicial dos dereitos ou intereses de terceiros ou que, de calquera maneira, obstaculice o uso normal do sitio web e/ou dos seus servizos por outros usuarios.

3. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos do sitio web (marca, nomes comerciais, imaxes, iconas, deseño e presentación xeral das diferentes seccións) están suxeitos aos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de “TICGAL” ou de terceiros. En ningún caso, o acceso ao sitio web implica que “TICGAL” ou o titular destes dereitos:

se concede autorización ou licenza sobre estes contidos,
renuncia, transmite ou asigna total ou parcialmente ningún dos seus dereitos sobre ditos contidos (entre outros, os seus dereitos de reprodución, distribución e comunicación pública).
Non se poden facer usos do sitio web e/ou dos seus contidos que non sexan os expresamente autorizados por “TICGAL”. Ningún usuario deste sitio web pode revender, republicar, imprimir, descargar, copiar, retransmitir ou presentar ningún elemento deste sitio web ou dos seus contidos sen o consentimento previo por escrito de “TICGAL”, salvo que a lei permita, nunha medida razoable, copiar ou imprimir os contidos para uso persoal e non comercial, mantendo inalterados, en calquera caso, o copyright e outros datos que identifican os dereitos de “TICGAL” e/ou do titular dos dereitos dese contido.

Este sitio web e os seus contidos están protexidos polas leis de protección internacional e española da Propiedade Industrial e Intelectual, xa sexa como obras individuais e/ou como compilacións. O usuario non pode eliminar nin modificar de ningún xeito a información relacionada con eses dereitos incluída no sitio web.

Resérvanse todos os dereitos a favor de “TICGAL” ou do seu titular.

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

4.1 Exclusión de garantías e responsabilidade polo funcionamento do Web.

“TICGAL” non garante nin asume ningunha responsabilidade polo funcionamento do sitio web e/ou dos seus servizos. En caso de interrupcións no seu funcionamento, “TICGAL” tentará, de ser posible, avisar ao usuario. “TICGAL” tampouco garante a utilidade do sitio web e/ou dos seus servizos para realizar calquera actividade concreta, a súa infalibilidade ou que o usuario poida usar o sitio web ou os servizos ofrecidos en todo momento. “TICGAL” está autorizada a realizar tantas modificacións técnicas como sexan necesarias para mellorar a calidade, o rendemento, a eficiencia do sistema e a súa conexión. Salvo que se indique expresamente un termo, a prestación de servizos ten, en principio, unha duración indefinida; con todo, “TICGAL” está autorizada a pechar calquera dos servizos ou o acceso ao sitio web en calquera momento. Sempre que sexa posible, “TICGAL” intentará notificar ao usuario con antelación.

4.2 Exclusión de garantías e responsabilidade polos contidos

Os contidos de todo tipo incluídos no web que están á disposición do público en xeral, facilitan o acceso á información, produtos e servizos fornecidos ou prestados por “TICGAL”. Ditos contidos son proporcionados de boa fe por “TICGAL” con información que ás veces provén de fontes alleas a “TICGAL”. Por iso, “TICGAL” non pode garantir a fiabilidade, veracidade, completitude e actualidade dos contidos e, polo tanto, calquera tipo de responsabilidade de “TICGAL” que poida derivarse dos danos causados, directa ou indirectamente, pola información accedida a través do web. “TICGAL” non garante a idoneidade dos contidos incluídos no web para fins privados de quen o accede. Por conseguinte, tanto o acceso a dito sitio web como o uso que poida facerse da información e contidos incluídos nele, realizanse baixo a exclusiva responsabilidade da persoa que o realiza, e “TICGAL” non responderá, en ningún caso e de ningún xeito, por ningún dano derivado do uso da información e contidos accesibles no web. Ademais, “TICGAL” non será, en ningún caso, responsable dos produtos ou servizos fornecidos ou ofertados por outras persoas ou entidades, nin dos contidos, información, comunicacións, opinións ou declaracións de ningún tipo orixinados ou descargados por terceiros e aos que se pode acceder a través do web.

4.3 Exclusión de garantías e responsabilidade polos enlaces a outras páxinas

O web pode permitir ao usuario acceder a través del enlaces a outras páxinas web. “TICGAL” non responde nin apoia o contido das páxinas web vinculadas, nin garante a legalidade, precisión, veracidade e fiabilidade da información que inclúen. A existencia dun enlace non implicará a existencia dunha relación de ningún tipo entre “TICGAL” e o titular do sitio vinculado. “TICGAL” non terá ningún tipo de responsabilidade por infraccións ou danos causados ao usuario ou a terceiros polo contido das páxinas web ás que se liga a través dun enlace.

5. XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As condicións de uso e os servizos ofrecidos no web rexéranse pola lexislación española. “TICGAL” non ten control sobre quen pode acceder ao seu sitio web e onde se poden localizar. Aínda que “TICGAL” é consciente disto, iso non significa que se someta ás xurisdicións de países estranxeiros; en caso de conflito ou reclamación en relación co web ou calquera dos servizos prestados por el, as partes acordan expresamente someterse aos tribunais e xulgados de Pontevedra (España).