Aviso legal

TICGAL, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, informa che:

  • Razón Social: Tecnoloxías da Información e Comunicación de Galicia, S.L.U.
  • Teléfono: +34 986 101 000
  • Correo Electrónico: hello[at]ticgal[dot]com
  • CIF: B94165495
  • Enderezo da Oficiña: Rúa Eduardo Pondal 31, Ático, 36003 Pontevedra, Galiza, España
  • Enderezo Legal (Domicilio Social): Rúa Gagos de Medoza nº2, 5º, puerta 1, Pontevedra, España
  • Datos Rexistrais: Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Tomo 4.227, Folio 10, Folla nº PO-63.128, Inscripción 1ª.
  • Administrador: Óscar Jacobo Beiro de la Fuente

1. CONDICIÓNS DE USO E ACEPTACIÓN

Estas condicións regulan o uso do sitio web de “TICGAL” para o usuario de Internet, e expresan a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das condicións e restricións que se publican na web no momento de acceder a ela.

O acceso ao sitio web e/ou o uso de calquera dos servizos incluídos nel implicará a aceptación de todas as condicións de uso.

“TICGAL” resérvase o dereito de modificar unilateralmente o sitio web e os servizos ofrecidos nel, incluída a modificación das condicións de uso. Por esta razón, recoméndase ao usuario ler este Aviso Legal tantas veces como acceda á web.

2. CONDICIÓNS DE USO DO SITIO WEB

O usuario debe utilizar o sitio web de acordo cos usos autorizados.

Queda expresamente prohibido o uso do sitio web ou calquera dos seus servizos con fins ilícitos ou efectos contrarios á boa fe, á orde pública ou ao que se establece nas condicións de uso.

Tamén queda prohibido calquera uso prejudicial dos dereitos ou intereses de terceiros ou que, de calquera maneira, obstaculice o uso normal do sitio web e/ou dos seus servizos por outros usuarios.

3. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos do sitio web (marca, nomes comerciais, imaxes, iconas, deseño e presentación xeral das diferentes seccións) están suxeitos aos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de “TICGAL” ou de terceiros. En ningún caso o acceso ao sitio web implica que “TICGAL” ou o titular de eses dereitos:

– outorguen autorización ou licenza algunha sobre ditos contidos,
renuncien, transmitan ou cedan total ou parcialmente algún dos seus dereitos sobre ditos contidos (entre outros, os seus dereitos de reprodución, distribución e comunicación pública).
Non se poderán realizar usos do sitio web e/ou dos seus contidos distintos dos expresamente autorizados por ‘TICGAL’. Ningún usuario deste sitio web poderá revender, republicar, imprimir, descargar, copiar, retransmitir ou presentar calquera elemento deste sitio web ou os seus contidos sen o consentimento previo por escrito de “TICGAL”, salvo que a lei o permita, nunha medida razoable, para copiar ou imprimir os contidos para uso persoal e non comercial, mantendo inalterados, en todo caso, o Copyright e outros datos que identifiquen os dereitos de “TICGAL” e/ou do titular dos dereitos de ditos contidos.

Este sitio web e os seus contidos están protexidos polas leis de protección da propiedade industrial e intelectual, tanto internacionais como españolas, xa sexa como obras individuais e/ou como compilacións. O usuario non pode suprimir nin modificar de ningunha maneira a información relacionada con eses dereitos incluída no sitio web.

Todos os dereitos están reservados en favor de ‘TICGAL’ ou do seu titular.

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

4.1 Exclusión de garantías e responsabilidade polo funcionamento do Sitio Web.

‘TICGAL’ non garante e non asume responsabilidade algunha polo funcionamento do sitio web e/ou os seus servizos. En caso de interrupcións no seu funcionamento “TICGAL” tentará, na medida do posible, avisar ao usuario. “TICGAL” tampouco garante a utilidade do sitio web e/ou os seus servizos para levar a cabo calquera actividade en particular, a súa infalibilidade ou que o usuario poida utilizar o sitio web ou os servizos ofrecidos en todo momento. “TICGAL” está autorizado a realizar as modificacións técnicas que sexan necesarias para mellorar a calidade, rendemento e eficiencia do sistema e a súa conexión. Salvo que se indique expresamente un prazo, a prestación de servizos ten, en principio, unha duración indefinida; con todo, ‘TICGAL’ está autorizado a dar por rematado calquera dos servizos ou o acceso ao sitio web en calquera momento. Sempre que sexa posible, “TICGAL” intentará notificar ao usuario con antelación.

4.2 Exclusión de garantías e responsabilidade polos contidos

Os contidos de todo tipo incluídos na web e que están á disposición do público en xeral, facilitan o acceso á información, produtos e servizos suministrados ou proporcionados por ‘TICGAL’. Dit os contidos son facilitados de boa fe por ‘TICGAL’ con información que provén, ás veces, de fontes alleas a ‘TICGAL’. Por tanto, “TICGAL” non pode garantir a fiabilidade, veracidade, integridade e actualidade dos contidos e, polo tanto, calquera tipo de responsabilidade de “TICGAL” que poida derivarse dos danos causados, directa ou indirectamente, pola información accedida a través da web. “TICGAL” non garante a idoneidade dos contidos incluídos na web para fins privados de quen a accede. En consecuencia, tanto o acceso a dita páxina web como o uso que poida facerse da información e contidos incluídos na mesma realízase baixo a exclusiva responsabilidade da persoa que o realiza, e “TICGAL” non responderá en ningún caso e de ningunha maneira polos danos e prexuízos que poidan derivarse do uso da información e contido accesible na web. Ademais, “TICGAL” non será en ningún caso responsable dos produtos ou servizos proporcionados ou ofrecidos por outras persoas ou entidades, nin polo contido, información, comunicacións, opinións ou manifestacións de calquera tipo procedentes ou despregadas por terceiros e aos que se poida acceder a través da web.

4.3 Exclusión de garantías e responsabilidade por enlaces a outras páxinas

A web pode permitir ao usuario acceder a ela a través de enlaces a outras páxinas web. “TICGAL” non responde nin respalda o contido das páxinas web enlazadas, nin garante a legalidade, precisión, veracidade e fiabilidade da información que inclúen. A existencia dun enlace non implicará a existencia dunha relación de ningún tipo entre “TICGAL” e o propietario do sitio enlazado. “TICGAL” non terá ningún tipo de responsabilidade por infraccións ou danos causados ao usuario ou a terceiros polo contido das páxinas web ás que se enlaza.

5. XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As condicións de uso e os servizos ofrecidos no sitio web rexístranse pola lexislación española. “TICGAL” non ten control sobre quen pode acceder ao seu sitio web e onde poden estar ubicados. Aínda que “TICGAL” é consciente disto, iso non significa que se someta ás xurisdicións de países estranxeiros; en caso de conflito ou reclamación en relación co sitio web ou calquera dos servizos proporcionados por el, as partes acordan expresamente someterse aos xulgados e tribunais de Pontevedra (España).